سریع القلم برروی عدم پذیرش تخصص در ایران تاکید می کند، و این که «در انتظار چه نشسته ایم، ما ایرانی ها خیلی انتظاراتمان بالاست، همه ما دنبال عدالت و آزادی و دمکراسی و پیشرفت و امثالهم هستیم، وقتی شرایط تحقق چنین اموری را ایجاد نکرده ایم چرا در انتظار چنین موضوعاتی نشسته ایم. تازمانی که تخصص را در کشور نپذیریم هیچ اتفاق دیگری صورت نمی گیرد.»

source

توسط